GIÁM ĐỐC

Video

Thời tiết

Khúc hát quê ta

Thống kê truy cập

: 11
: 285,390
: 29
: 67
: 12,037

Cơ cấu tổ chức

      Có chức năng, nhiệm vụ Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng các quy hoạch, phương án, biện pháp bảo vệ sinh thái rừng; phòng, chống chặt phá rừng; phòng, chống săn, bắt , bẫy động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; quản lý, bảo vệ di tích.

     Xây dựng các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về bảo vệ, phát triển rừng: dự án bảo tồn, trồng mới, cải tạo, khai thác, tỉa thưa... trên diện tích được giao quản lý.

     Tham mưu cho Giám đốc các văn bản, báo cáo về công tác quản lý, bảo vệ.

     Tổ chức thực hiện bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, di tích và môi trường theo các phương án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong các xã, phường gần rừng không khai thác cây rừng, sử dụng lửa trái phép trong rừng và di tích.

     Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập rừng.

     Tổ chức, phân công lực lượng bảo vệ rừng, tuần tra, kiểm tra,. phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ ban đầu phối hợp với các cơ quan chức năng để sử lý.

     Tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, trực gác tại các điểm, các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao trong mùa nắng nóng khô hanh.

1. Công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Hàm Rồng

a/ Công tác chỉ đạo điều hành:

Ban đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành trong từng năm 2011, 2012, 2013 và 2014 như: Ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo kế hoạch BV & PTR Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa giai đoạn 2011-2020; Ban hành Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ kế hoạch BV&PTR Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa , kèm theo Quy chế hoạt động của BCĐ; Ban hành Phương án, kế hoạch của Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng về Bảo vệ rừng, PCCCR đặc dụng Hàm Rồng giai đoạn 2011-2015 và hàng năm.; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ KHBV & PTR - Ban quản lý Hàm Rồng của Trưởng Ban kế hoạch BV & PTR.

b/ Công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR đặc biệt bảo vệ cây gỗ Sưa trước, trong và sau Tết:

Với phương châm tuyên truyền sâu rộng, đến mọi tầng lớp nhân dân công tác bảo vệ rừng, PCCCR Ban đã chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND phường Hàm Rồng, UBND phường Đông Cương và UBND xã Thiệu Dương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Xây dựng các bảng tin tuyên truyền, cảnh báo cháy rừng; tuyên truyền trên loa đài tại các phường, xã và các thôn, khu phố; tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô; tuyên truyền bằng pa nô áp áp pích, tờ rơi và tực tiếp tổ chức họp thôn ký cam kết đến từng thôn gần, giáp rừng với trên 1000 hộ tham gia ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR giai đoạn 2013-2015; Tổ chức tuyên truyền tại các trường học của các phường xã giáp, rừng cho thanh niên, giáo viên và các cháu học sinh.

c/ Công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR đặc biệt bảo vệ cây gỗ Sưa từ năm 2011 đến nay:

Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được giao quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phòng cháy chữa cháy rừng, đầu tư xây dựng và phát triển rừng, sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; bảo tồn các hệ sinh thái, các loài động thực vật hoang dã, phục hồi tài nguyên rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học, cảnh quan, thiên nhiên.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban đã tiến hành xây dựng văn bản để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như:

- Xây dựng Quy hoạch rừng đặc dung Hàm Rồng trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết đinh 2467/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát truển bền vững rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng đến năm 20120;

- Xây dựng Phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2013-2015 trình UBND tỉnh phê duyệt và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 881/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 về việc phê duyệt phương án PCCCR của Ban;

- Chủ trì xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trong công tác BVR, PCCCR đặc dụng Hàm Rồng giữa Ban quản lý Hàm Rồng với Công an thành phố, Thành đội thành phố, Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND phường Hàm Rồng, UBND phường Đông Cương và UBND xã Thiệu Dương.

- Phát hiện, lập biên bản kịp thời và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với những hành vi vi phạm, lấn chiếm đất rừng như chôn cất mồ mả, xây dựng trái phép…

- Phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố, Công an thành phố, UBND phường Hàm Rồng, UBND xã Đông Cương và xã Thiệu Dương thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại các khu vực cây Sưa nên đã ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng khai thác trái phép cây rừng đặc biệt là các đối tượng trộm cắp gỗ Sưa tại rừng đặc dụng Hàm Rồng. Trong đó phối hợp với Công an phường Hàm Rồng, Công an thành phố bắt và đưa ra xét xử hàng chục đối tượng trộm cắp cây, gốc gỗ Sưa từ đó hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm trộm cắp gỗ Sưa và khai thác gỗ trái. Đồng thời phối hợp tuần tra, chốt chặn tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, chủ động tổ chức phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy ở các vùng trọng điểm như đồi Ga- Hang Mắt  Rồng, đồi C4, đồi Quyết Thắng.

- An ninh rừng ổn định không xảy ra khai thác rừng trái phép, Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chặt trộm cây Sưa, đặc biệt từ năm 2011 đến nay không để xảy ra tình trạng cháy rừng. 

Theo thanhhoacity.gov.vn

Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

Địa chỉ:      Đường Long Quang - Phường Hàm Rồng - thành phố Thanh Hóa
Điện thoại:    0378.717.650   -   Email: hamrongthanhhoacity@gmail.com                  

Thiết kế bởi: IT-ONE