GIÁM ĐỐC

Video

Thời tiết

Khúc hát quê ta

Thống kê truy cập

: 14
: 285,393
: 32
: 70
: 12,040

Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa

I.  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA HÀM RỒNG

a/ Chức năng, nhiệm vụ:  (Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá)

- Chức năng:

Giúp UBND thành phố Thanh Hoá trực tiếp tổ chức quản lý các di tích lịch sử, văn hoá Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch trong Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Hàm Rồng; tổ chức thực hiện quy hoạch, kêu gọi và quản lý các dự án đầu tư vào Khu di tích lịch sử,  văn hoá Hàm Rồng.

- Nhiệm vụ:

            + Xây dựng kế hoạch hằng năm, 5 năm và dài hạn về quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Hàm Rồng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi phê duyệt.

            + Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật, phục dựng, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; từng bước phục hồi, làm rõ và tích hợp giá trị văn hoá Đông Sơn, lịch sử văn hoá các công trình tôn giáo tín ngưỡng dân gian và lịch sử cách mạng trong không gian danh thắng Hàm Rồng. Sưu tầm, bảo quản hiện vật, tổ chức trưng bày kết hợp tuyên truyền nhằm phát huy tối đa giá trị Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, nhằm phục vụ khách tham quan, du lịch và nghiên cứu khoa học. Lồng ghép hình ảnh làng truyền thống Đông Sơn, di tích khảo cổ học, di tích lịch sử - văn hoá, làm sống lại các giá trị của di tích, góp phần giáo dục, truyền bá trong và ngoài nước về một trong những cái nôi của người Việt cổ, về truyền thống văn hoá dân tộc, về lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc và của xứ Thanh.

            + Quản lý và bảo vệ các di tích hiện hữu, các công trình văn hóa, du lịch  và các công trình phụ cận phục vụ cho việc quản lý di tích thuộc phạm vi Khu di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng; tránh tình trạng lấn chiếm, xuống cấp của di tích, phục hồi di tích đã mất trên cơ sở khoa học và tạo các sản phẩm đa dạng, phong phú phục vụ du lịch; thực hiện cắm mốc giới hạn và mốc giới bảo vệ khu di tích.

            + Lập và kêu gọi các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp vào thực hịên các dự án đầu tư bảo tồn, phục hồi, tôn tạo di tích, dự án các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích, các dự án nâng cao năng lực bảo vệ di tích và phục vụ di tích, bảo tồn các danh lam thắng cảnh trong Khu di tích; đầu tư xây dựng và làm chủ các dự án đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các di tích, các công trình văn hóa, du lịch, các công trình nâng cấp hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường dân sinh thuộc khu di tích khi được cấp có thẩm quyền giao.

+ Tư vấn, dịch vụ và tổ chức các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trong Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu trong và ngoài tỉnh để thu hút các nguồn vốn đầu tư cho khu du lịch; thu phí, lệ phí dịch vụ và quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phòng cháy, chữa cháy rừng, đầu tư xây dựng và phát triển rừng, sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; bảo tồn các hệ sinh thái, các loài động, thực vật hoang dã, phục hồi tài nguyên rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học, cảnh quan và thiên nhiên; bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan và đảm bảo an ninh trật tự trong Khu di tích. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, khai thác hạ tầng, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng theo quy định của Pháp luật.  

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu khoa học theo chương trình, đề án, dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, nâng cao và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Quản lý, làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố theo quy định của Pháp luật, khi được UBND thành phố và cấp có thẩm quyền giao.

+ Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức và người lao động; tài chính, tài sản thuộc quyền quản lý theo quy định của Pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thành phố Thanh Hóa và của UBND tỉnh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do các cấp có thẩm quyền giao.

b/ Thông tin liên hệ

+ Họ và tên người đứng đầu: Ông Nguyễn Thanh Liên - Giám đốc Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá.

+ Địa chỉ: Lô CC2, Khu Công nghiệp Tây Bắc ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá.

+ Điện thoại: 037 8622 240.

+ Email: Hamrongthanhhoacity@gmail.com.

+ Web site của đơn vị:    lichsuvanhoahamrong.gov.vn.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ

 

 
 

Đồng chí: NGUYỄN THANH LIÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 1/10/1966

Quê quán: Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào đảng: 03/02/1999

 

Nơi ở hiện nay: Thành phố Thanh Hoá.

Chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 0912603099

- Nhiệm vụ đảm nhiệm:

+ Giám đốc là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước UBND, Chủ tịch UBND thành phố và trước Pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Ban;

            + Điều hành mọi hoạt động; phụ trách chung, là chủ tài khoản; phụ trách công tác tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và các phường, xã;

            + Trực tiếp phụ trách phòng Hành chính - Tổng hợp;

            + Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

             + Lập và kêu gọi các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp, thực hiện các dự án đầu tư bảo tồn, phục hồi, tôn tạo di tích, dự án các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích, các dự án nâng cao năng lực bảo vệ di tích và phục vụ di tích, bảo tồn các danh lam, thắng cảnh trong Khu di tích; đầu tư xây dựng và làm chủ các dự án đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các di tích, các công trình văn hóa, du lịch, các công trình nâng cấp hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường dân sinh thuộc Khu di tích khi được các cấp có thẩm quyền giao;

+ Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức và người lao động; tài chính, tài sản thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thành phố Thanh Hóa và của tỉnh.

 

 
 

Đồng chí: NGUYỄN TRỌNG LÂM

Ngày, tháng, năm sinh: 29/8/1962

Quê quán: Định Thành, Yên Định, Thanh Hoá.

Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Thủy lợi

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào đảng: 03/09/1992

Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá.

Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 0983252647

Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công gồm:

  - Trực tiếp chỉ đạo điều hành phòng Quản lý, bảo tồn và phát triển rừng;

- Phụ trách công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phòng cháy, chữa cháy rừng, đầu tư xây dựng và phát triển rừng, sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; bảo tồn các hệ sinh thái, các loài động, thực vật hoang dã, phục hồi tài nguyên rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học, cảnh quan, thiên nhiên; bảo vệ tài nguyên môi trường, cảnh quan và đảm bảo an ninh trật tự trong Khu di tích. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, khai thác hạ tầng, đảm bảo an ninh, trật tự vệ sinh môi trường thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi Giám đốc Ban giao.

 

 
 

Đồng chí: NGUYỄN HUY HẢI

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1982

Quê quán: Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông vận tải

Trình độ lý luận chính trị: 

Ngày vào đảng: 09/06/2009

Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá.

Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 0949142372

Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công gồm:

+ Phụ trách công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; công tác quy hoạch các dự án trùng tu tôn tạo được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện công tác tổ chức các hoạt động nghiên cứu các chương trình, đề án, dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, phục hồi tôn tạo, nâng cao và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   + Trực tiếp chỉ đạo điều hành các hoạt động của phòng Quản lý dự án.

   + Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, Giám đốc Ban về chất lượng, khối lượng, tiến độ và Pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 

 

 

 

Theo thanhhoacity.gov.vn

Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

Địa chỉ:      Đường Long Quang - Phường Hàm Rồng - thành phố Thanh Hóa
Điện thoại:    0378.717.650   -   Email: hamrongthanhhoacity@gmail.com                  

Thiết kế bởi: IT-ONE